M C C A P

Дослідження властивостей природних ізолятів актиноміцетів

Актиноміцети здатні продукувати надзвичайно широкий спектр біологічно активних сполук. Це зумовлює їхню надзвичайно важливу екологічну роль. Як продуценти широкого спектру ензимів ці прокаріоти є одними з головних груп грунтоутворюючих мікроорганізмів. Синтезуючи фітогормони, сидерофори тощо вони сприяють росту і розвитку рослин, а за рахунок синтезу антибіотичних сполук підвищують їхню стійкість до фітопатогенів.

Актиноміцети є постійними мешканцями кишківника комах, зокрема термітів, та сприяють розщепленню целюлози, лігніну та інших полімерів. Деякі види актиноміцетів можуть мати фітопатогенні властивості, а також спричиняти інфекційні захворювання людини, такі як актиномікози. Однак найбільше вражає спектр антибіотичних сполук, які здатні продукувати ці мікроскопічні фабрики. Дві третини відомих на сьогодні антибіотиків саме актиноміцетного походження.

Ми застосовуємо велику кількість біотестів для дослідження потенціалу природних ізолятів як продукцентів біологічно активних молекул, що дозволяє оцінити їхні особливості, напрями подальшого вивчення і застосування.

Для створення оптимальних умов культивування кожного ізолята ми вивчаємо їхні культурально-морфологічні особливості, такі як ріст на різних поживних середовищах, за різних значень рН, температури, засолення, здатність засвоювати джерела живлення тощо.

Використовуючи грампозитивні, грамнегативні бактерії, дріжджі, міцеліальні гриби  оцінюємо антагоністичні властивості природних ізолятів і їхню здатність продукувати антимікробні сполуки. Застосовуючи біосенсори здійснюємо спрямований скринінг потенційних продуцентів певних класів сполук, зокрема тіопептидних антибіотиків, памаміцинів, а також антибіотиків, які впливають на клітинну стінку бактерій.

Ми вивчаємо здатність виділених штамів актиноміцетів продукувати гідролітичні ферменти. Також ми вивчаємо їхній потенціал як фітостимулювальних бактерій, досліджуючи здатність продукувати фітогормони, сидерофори, слюбилизувати сполуки фосфору, цинку тощо.